Mitsubishi 7/8/9 (CT9A) 2001-2007

Mitsubishi 10 (CZ4A) 2008-2015